Rezerwat Bagna Nietlickie

Marcinowa Wola      0 Opinie

Opis

W części wschodniej bagien znajdowało się wówczas rozległe, zarastające jezioro Wąż. W połowie XIX w. przeprowadzono tu duże prace melioracyjne w ramach powiększania terenów rolniczych.

W latach 1865-69 poziom wód jeziora uległ obniżeniu o 2 m. Prace melioracyjne prowadzono jeszcze wielokrotnie przed 1945, jak i po wojnie. Mimo to do dziś w formie bardzo naturalnej i mało zmienionej przetrwało ok. 550 ha torfowisk niskich. Zarówno znaczna powierzchnia, jak i naturalność decydują o wyjątkowym bogactwie florystycznym i faunistycznym tego terenu.

W latach 2001-2003 udało się tam zbudować dwa progi piętrzące, co przywróciło właściwe stosunki wodne, a jego obszar stał się atrakcyjnym miejscem lęgu wielu gatunków ptaków oraz ważnym noclegowiskiem żurawia.

Podczas gdy w 2003 roku notowano tu 2,5 tys. żurawi, to w roku 2005 stwierdzono co najmniej 4 tys. ptaków.

Bagna Nietlickie są jednym z nielicznych dużych obszarów bagiennych na Warmii i Mazurach, które przetrwały do naszych czasów. Jest to obecnie największe i najlepiej zachowane torfowisko niskie na tych terenach.

Są położone na północnym krańcu ziemi piskiej między jeziorami Niegocin i Śniardwy, na terenie gmin Orzysz i Miłki.

Celem ochrony jest zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych Nietlickiego Bagna, rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt,przylegających do niego lasów i obszarów nieleśnych.

Nietlickie Bagno, wraz z przylegającą okolicą, stanowi ostoję cietrzewia. W ostatnich latach zaobserwowano tu wzrost liczebności tego kuraka. Oprócz wzrostu liczby samych cietrzewi przybyło również nowych tokowisk. Wielkość populacji szacuje się na około 35-40 ptaków, w tym liczbę kogutów oceniono na około 20-22. Tokowiska zlokalizowane są na obrzeżach torfowiska.

Cietrzew umieszczony jest na kartach PCKZ i CLZGiZ w Polsce w kategorii silnie zagrożonych (EN), jest ujęty w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a w europejskiej klasyfikacji Gatunków Specjalnej Troski.

Spośród żyjących tu ssaków na szczególną uwagę zasługują: wydra, bóbr europejski i łoś.

Bardzo dobry dojazd od strony Marcinowej Woli w kierunku miejscowości Cierzpiety

Zdjęcia

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie