Dzieciństwo i młodość w Prusach Wschodnich

Olsztyn      1 Opinie

Opis

....jak dowiedziałem się, że moje rodzinne strony były w niezbyt jeszcze odległej przeszłości częścią państwa niemieckiego.

Nie było to bynajmniej oczywiste, ponieważ przed rokiem 1990 w Polsce rzadko mówiło się o Prusach Wschodnich, używając o wiele częściej zlepka „Warmia i Mazury”, przez co rozumiano obecną polską część byłych Prus Wschodnich. Miały to być, według oficjalnej propagandy, ziemie zamieszkiwane pierwotnie w większości przez ludność polskiego pochodzenia.

Upraszczano znacznie rzeczywistość, twierdząc, iż bezsprzeczny fakt rozpowszechnienia na tych terenach niemczyzny jest tylko i wyłącznie wynikiem polityki germanizacyjnej państwa pruskiego – polska pierwotnie ludność zapomnieć miała o swoich korzeniach i zatraciła język ojców. Fakt, iż stwierdzenie takie prawdziwe było tylko w odniesieniu do części Mazur i południowej części Warmii przemilczywano, nie wspominając o kilkusetletniej symbiozie wielu narodowości, z jakich powstała ludność Prus Wschodnich. Przemilczywano fakt, iż Warmiacy i Mazurzy polskiego pochodzenia byli tylko jedną z wielu, i bynajmniej nie najliczniejszą grupą etnicznycą zamieszkującą ten kraj. Przemilczywano wreszcie, że wielu z nich dobrowolnie, bez germanizatorskiego przymusu, identyfikowało się z państwem niemieckim u uważało siebie za Niemców.

Dopiero przełom polityczny w 1989 roku i otwarcie Polski na Zachód – także na Niemcy – położyło kres fałszowaniu historii i tabuizacji wspomnianych zagadnień etnicznych (gwoli ścisłości dodać należy, że podobnie jednostronny obraz tych zagadnień miał i ma po części nadal swych zwolenników także w Niemczech, pragnących dowieść wyłącznie niemieckiego charakteru tych ziem). Ludność miejscowa zaczęła interesować się coraz bardziej niemiecką historią swych rodzinnych stron – świadczą o tym liczne publikacje książkowe, jakie dotychczas się ukazały, oraz niezliczone artykuły w „Gazecie Olsztyńskiej” z pierwszej połowy lat 90-tych. W czasie gdy ja zaczynałem, takich materiałów nie było jednak jeszcze zbyt wiele, publikacje niemieckie zaś były w zasadzie niedostępne. Dlatego też postanowiłem samemu znaleźć ludzi, mogących podzielić się ze mną swoimi wspomnieniami. Ponieważ od roku 1945 minęło już ponad pół wieku, było dla mnie oczywiste, że wysiłki moje skoncentrować muszę na grupie ówczesnej młodzieży.

Celem moim jest pozyskanie relacji i wspomnień od ludzi z bardzo zróżnicowanych środowisk i grup społecznych, które łącznie dawały by żywy i zróżnicowany obraz życia wschodniopruskiej młodzieży przed 1945 rokiem, jak również informowały by o jej losach w pierwszych latach powojennych – wtedy, kiedy młodzież ta na nowo musiała odnaleźć się w obcym jej otoczeniu Niemiec Zachodnich bądź też NRD. A nie zawsze przyjmowano ją tam z otwartymi rękoma.

Tymczasowa nazwa mojego projektu brzmi „Dzieciństwo i młodość w Prusach Wschodnich”. Ma to być zbiór wspomnień ludzi, którzy swe pierwsze doświadczenia życiowe zbierali w tym regionie w okresie rządów nazistowskich. Szczególny nacisk kładę przy tym na ówczesną codzienność, warunki bytowe w tamtach latach oraz osobiste przeżycia, czyli wszystko to, co ma bezpośredni związek z moją małą ojczyzną i jej ówczysnymi mieszkańcami, a nie na polityczne czy militarne wydarzenia w ”wielkim świecie”.

Te ostatnie traktuję jedynie jako historyczne tło, najbardziej jednak interesują mnie realia życiowe „zwykłych” ludzi, na które – oczywiście – niemały wpływ miała tzw. wielka polityka. Stopniowo tłumaczył będę opublikowane na stronach niemieckich wspomnienia na język polski, choć z pewnością chroniczny brak czasu i konieczność zbierania nowych materiałów, dopóki dostępni są jeszcze świadkowie tamtych lat, nie pozwolą na szybką realizację tego zamiaru. W bardziej odległej przyszłości zamierzam także uzupełnić zbiór wspomnień tekstami o charakterze informacyjnym, uogulniającymi przedstawione w relacjach zdarzenia, np. na temat przejścia frontu, losów pozostałej po wojnie w Polsce ludności niemieckiej, czy wreszcie integracji uchodźców i przesiedleńców w RFN i NRD.

Chciałbym w ten sposób uratować przed zapomnieniem część niemieckiej historii Prus Wschodnich i przybliżyć ją zamieszkującym tam obecnie Polakom. Mam również nadzieję, że praca ta w jakimś stopniu przyczyni się do dalszego polepszania stosunków między Polakami a Niemcami, jestem bowiem przekonany, że możliwe jest to do osiągnięcia przede wszystkim w drodze bezpośrednich kontaktów i wspólnej refleksji historycznej – także na temat bolesnych i niechlubnych wydarzeń, nie zaś przez werbalne deklaracje polityków.AUTOR Cezary Bazydło

Zdjęcia

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie

  • Gość

    Gość

    Gość

    Opublikowany 18 Marzec 2017

    Myślę,że najlepiej by było wszystkie większe zamki i pałace w Prusach zburzyć a miejsca po nich zasiać trawą lub lasami,aby nie pozostał żaden ślad po historii tych terenów.Na co Polakom historia zbrodniczych Niemców.hasło rosyjskie:zabiłeś 1 Niemca,zabij drugiego powinno brzmieć zabij 10-ciu.